၁ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၁၁ ယုုသဒန္ရိပ္သာ ပညာေရးကြန္ယက္ ရံပုုံေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲမွာ ေျပာၾ-DASSk Video

Judson Church Center in Rangoon to mark first anniversary of the Bayda Institute, a National League for Democracy education network, on Monday, November 21,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s