ဓါတ္ပုံ ေပးပုိ ့လာသူ KIA တပ္မွဴးငယ္(လုိင္ဇာ) အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း။ -Burmese Soldiers Captured by KIA

UPDATE JANUARY 2013

PLAYLIST ALL VIDEOS ABOUT  ABSDF NORTH INTERVIEWS WITH CAPTURED SOLDIERS

http://www.youtube.com/playlist?list=PLxh536hqgLz1nAk4o4AmrH7sUYi3XDUAB&feature=view_all

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s