ကြၽန္ေတာ္တို ့BGမွ ဦးေဆာင္ၿပီး

ကြၽန္ေတာ္တို ့BGမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿပဳလုပ္ေနေသာ ေတာင္ဒဂုံ(၁၉) ရပ္ကြက္တြင္မိဘမဲ ့ေလလြင္ ့ကေလးငယ္၊အမႈိက္ေကာက္ကေလးငယ္မ်ား၏ပညာေရး၊စာရီတၿမင္ ့မားခုိင္မာေစရန္နွင္ ့အနာဂတ္၏လူရည္ခြၽန္ မ်ားၿဖစ္လာေစရန္ရည္သန္ၿပီးဖြင္ ့လွစ္မည္ ့
အသိပညာ အတတ္ပညာ စာသင္ေက်ာင္းကို ပါ၀င္လႈဒါန္းလို သူမ်ားေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္
ကိုညီညီ 0949328055,အေမသီတာ 01396476,ကိုလင္းထက္ 0973126841,ကိုေကာင္းထက္ေက်ာ္ 099927082 တို ့ကို ဆက္သြယ္လို ံရပါတယ္

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s