လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္မင္းမ်ား ေမးသင့္ေသာ ဦးပိုင္အေၾကာင္း – အပိုင္း (၁) by photayokeking

Tuesday, 12 April 2011 08:39

ေဆာင္းပါးရွင္ – ဗိုလ္သိန္းတန္

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီီမိတက္ဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လစာေငြမ်ားမွ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ တပ္ရင္းရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ထည့္၀င္ထားေသာ အစုရွယ္ယာ ေငြမ်ားျဖင့္ စုစည္း၍ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၄) ခ်က္မွာ –

(၁)    တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တု႔ိ၏ မီွခိုသူ ဇနီး သားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။
(၂)    စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မီွခိုသူ ဇနီး သားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။
(၃)    ျပည္သူလူထု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး။
(၄)    ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရး။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တြင္ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ဥကၠဌရုံး၊ (ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔) ဖြဲ႔စည္းပုံဟူ၍  ဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမင္ေအး (ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္း (ဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္း (ဦးစီးခ်ဳပ္-ေလ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းထိုက္ (တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ Continue reading “လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္မင္းမ်ား ေမးသင့္ေသာ ဦးပိုင္အေၾကာင္း – အပိုင္း (၁) by photayokeking”

Vital Vital Voices on Aung San Suu-global leadership Award

Aung San Suu Kyi was born in Rangoon in 1945, the youngest child of Burma’s national hero, Aung San. When she was two years old, in the same year he won Burma’s independence from the British, her father was assassinated by political rivals. Aung San Suu Kyi grew up with her mother and two brothers. She was educated locally and attended colleges both in India and Oxford before earning her doctorate at the University of London.

In 1988, she returned to Burma to care for her ailing mother. That summer, a pro-democracy movement began to coalesce, in opposition to 26 years of military dictatorship. As the daughter of the great Aung San and an articulate spokesperson for democratic reform, Aung San Suu Kyi quickly became the face of the opposition.

A new political party, the National League for Democracy (NLD), was formed with Aung San Suu Kyi as secretary-general. As a groundswell of support from every corner of Burma gathered around her, the regime grew nervous. Ten months later, she was detained and placed under house arrest.

Even in detention, her message was clear. The people of Burma were hungry for democracy and a fair and just society. When the regime allowed elections in 1990, even with their leader under house arrest, the NLD won 82 percent of the seats in the National Assembly. The military junta ignored the election results and maintained the status quo. Continue reading “Vital Vital Voices on Aung San Suu-global leadership Award”

AungSanSuuKyi/struggle women/conversation-vdo.engl

 

 

The ‘Value of the Struggle’

2011-04-08

In a program aired on April 1, Aung San Suu Kyi says Burma’s military should recreate itself as an army that serves the people, calls on Burma’s government to spend more on education, and asks Burmese living abroad not to be ‘aloof’ from their country’s struggle.

Q: I am a former political prisoner, and am now a retired principal of the Prospect Burma School in New Delhi. We formed the Panglong Preservation Coalition Network on Feb. 12, 2011 on the anniversary of Union Day and have begun activities both inside the country and abroad. Because we consider the [Burmese] people to be the guardians of our country, our objective is to make the Burmese Tatmadaw [military] a Tatmadaw that the people can love. We want to help bring about—and preserve as much as we can—a unity among all of the armed groups of our country and re-establish the Union Tatmadaw. We would like your advice as to whether or not to form this group, and whether this kind of endeavor is appropriate.

A: It is good that work is being done to bring about amicable relations between the people and the Tatmadaw. But the important thing is not to forget that that the people and the members of the Tatmadaw are the same. When we work to achieve human rights and to enjoy the benefits of a democratic system, it is because we would like all of the people—including the Tatmadaw—to enjoy those benefits and rights. If only the Tatmadaw could understand that, there would be no reason for differences to exist between them and the people. But I would like to caution you to be careful and sincere in what you are doing, so that it is not misunderstood or misinterpreted by others.

Q: Recently in the Arab countries such as Yemen and Libya, government and military leaders have allied themselves with people who have been calling for democracy in those countries. I would like to know if there are leaders like this in the Tatmadaw who would ally themselves with the people. Continue reading “AungSanSuuKyi/struggle women/conversation-vdo.engl”

EU On Burma Sanction

European governments extended by one year Tuesday a set of trade and financial sanctions on Myanmar — but opened the door to the Burmese foreign minister in an inducement to accelerate change.

—————————

Travel and financial restrictions have been suspended on four ministers – including the foreign minister – and 18 vice-ministers in the new government.

All those who have had their restrictions suspended have never served in the military – or, as in the case of Foreign Minister Wunna Maung Lwin, left the army more than a decade ago.

 

————————–

Despite debate stirred by an appeal by democracy icon Aung San Suu Kyi to relax them, the European Union “deems it necessary to renew the restrictive measures for a period of 12 months,” foreign ministers from the 27 states said in a statement after talks in Luxembourg focused on Libya and Ivory Coast.

However, it said the application of a visa ban and asset freeze for “certain civilian members of the government” would be lifted for a year, especially for Myanmar’s foreign minister “as an essential interlocutor” with the West.

Likewise, a ban on high-level EU officials visiting Myanmar.

The EU said it took the decision with a degree of reluctance, “in the hope” of “a greater civilian character of the government,” with a newly-opened parliament still dominated by the Burmese military after direct junta rule.

The release of Nobel peace laureate Suu Kyi from house arrest in November, after a widely-criticised election, reignited debate over sanctions also enforced by the United States in response to human rights abuses.

Supporters say the sanctions are the only way to pressure the military rulers of Myanmar, where there are about 2,200 political prisoners.

Suu Kyi’s party has no voice in the parliament. It was disbanded for opting to boycott the November vote because the rules seemed designed to bar Suu Kyi from participating.

The United States also said in February that calls to ease sanctions on Myanmar were premature.

http://www.eubusiness.com/news-eu/myanmar-politics.9jh/