၁၉၈၉ ခုနွစ္အခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) အားစစ္သင္တန္းေပးေနေသာ ဗိုလ္မွဴးေရာဘတ္ဇံ

၁၉၈၉ ခုနွစ္အခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) အားစစ္သင္တန္းေပးေနေသာ ဗိုလ္မွဴးေရာဘတ္ဇံ

Mahn R. Zan at 12th Battalion, 4th Brigade

Mahn Zan trained KNLA and ABSDF soldiers at 6th brigade
http://www.karenunited.com/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s