၁၉၈၉ ခုနွစ္အခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) အားစစ္သင္တန္းေပးေနေသာ ဗိုလ္မွဴးေရာဘတ္ဇံ

၁၉၈၉ ခုနွစ္အခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) အားစစ္သင္တန္းေပးေနေသာ ဗိုလ္မွဴးေရာဘတ္ဇံ

Mahn R. Zan at 12th Battalion, 4th Brigade

Mahn Zan trained KNLA and ABSDF soldiers at 6th brigade
http://www.karenunited.com/