NO_၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ အတာသႀကၤန္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ဦး ဆုေတာင္းပတၳနာ။ By Niknayman

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္ဦးသို႔ ကူးေျပာင္းၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ read all

http://www.niknayman-niknayman.co.cc/2010/04/blog-post_13.html

Ko Mya Aye’s condition in Jail.

88 generation students leader Ko Mya Aye was transfer from Lashio (northern Shan State) prison to Taunggyi (southern Shan State) prison on 9th April Friday for his illness. He is suffering from serious heart disease.
Daw Khin Moe Moe, CE member of NLD Taunggyi, said that “Ko Mya Aye was suffering from heart disease seriously. His hands and legs were swollen because of heart problem so he was admitted to the Lwaikaw prison hospital for five days. Then he was transferred to Taunggyi prison on Friday evening”.
As these days are holidays of Burmese New Year festival, his family hope to get the permission to meet him after that.
Ko Mya Aye was arrested and sentenced for 65 years after the Saffron revolution in 2007. He was vice president of Graduate and Old Students Democratic Association (G.O.S.T.A). One of his colleague and MP of Pabedan township who is now living in UK said, “Ko Mya Aye has a brave heart. Junta could change his prison but not his believe and faith for Democracy and Human Rights for Burma”. Ko Maung Maung Aung who is now in Bradford, UK, struggled together with Ko Mya Aye since 8th March 1988 when the uprising was started in Burma.
He said, “I am worrying for his heart problem because Ko Mya Aye was suffered same heart problem and hospitalized in 2006 and again it become serious now because he was sentence 65 years unfairly by the Junta and living in jail with very bad condition”.

By
BMA Information Team.

UNA_Ethnic Block to Boycott Burma’s Elections

8 April 2010: In a move that will further dent the credibility of Burma’s planned elections later this year; the United Nationalities Alliance (UNA) has announced on Wednesday they will not contest the polls.
A 12-member coalition, the UNA consists of some of the largest ethnic political parties that had contested and won a significant chuck of parliamentary seats in the 1990 elections.

The ethnic coalition said in a statement yesterday it has taken the decision not to collectively re-register the parties for the elections in light of the regime’s continued failure to respond positively to its demands, one of which includes the review of the 2008 constitution. The move is expected to deal further blows to the credibility of the junta’s upcoming elections.

“We have made appeals to the State Peace and Development Council to act on the recommendations of the United Nations towards achieving national reconciliation, the essential steps for which include the unconditional release of all political prisoners, including Aung San Suu Kyi and U Khun Htun Oo; the initiation of a tripartite dialogue; and the review of anti-democratic provisions contained in the 2008 constitution,” the UNA statement says.

“Our views are fully consistent with the March 29 Central Committee decision of the National League for Democracy regarding the upcoming elections.” Suu Kyi’s NLD party has already refused to participate in the elections due to the unfair electoral laws. Continue reading “UNA_Ethnic Block to Boycott Burma’s Elections”

Blood Foundation: Rebuilding a school to help rebuild young lives.

The Daylight School opened just a few months back at the beginning of February. It was set up to provide full time non-formal education for the children of Shan migrants living and working on the commercial orange farms located in the mountains along the Burma border in Fang District. These people have come to Thailand illegally, seeking refuge from persecution and oppression living under the Burmese Junta who currently rule their homeland, Shan State, with an iron and bloodied first.

Having no papers and not speaking the local language makes for a highly uncertain life in Thailand. These families must avoid the authorities while trying to eke out an existence doing jobs no one would take for wages and conditions no one else would accept.

For their children, education is essential for any hope of a positive future. Being able to speak, read and write Thai are necessary skills if they are ever to further their education in Thailand and enter a government school. Aside from Thai they also study their native Shan language and culture, this helps to preserve identity and keeps them connected to their heritage.

Since the school began there have regularly been some 25-30 students in attendance. Some of them are as young as four and others as old as twelve. It has been necessary to split the groups up, which given the one small classroom we have has only been achieved by holding the older, more advanced class in the outdoors. This has worked well for several months but now with the monsoon rains coming we need to find a different solution. It’s now summer school holidays here in Thailand so this is the time to make changes.

Fortunately there is an old abandoned building located on the orange farm where the school is held. It used to be a non-formal school run by another organisation some years ago. They stopped this smaller school when they opened a much bigger school some 20 km away. The building has fallen into disrepair, but the basic structure – the walls and the roof, are in good working condition. There are several small rooms and a flat courtyard area out the front which can be used for morning and afternoon assembly as well as a play area for the children. It’s a great spot but the building needs a lot of work. Continue reading “Blood Foundation: Rebuilding a school to help rebuild young lives.”