ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘနေ္ကာကေ္ဆးရံုတြင္ ကုသမႈခံေန by KIC

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ရက္။ ေကအုိင္စီ
သကေ္တာ္ ၆၄ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇနသည္ က်နး္မာေရးဆိုးရြားကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘနေ္ကာက္ ၿမိဳ႕ရွိ ဘန္ရြန္ရပေ္ဆးရံု၌ က်နး္မာေရးကုသမႈ လာေရာက္ခံယူေနေၾကာငး္ ဘနေ္ကာက္ရွိ ကရင္လူမႈအသိုငး္အ၀ိုငး္မ်ားက ေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕ေျပာတာက ဆရာေတာ္ဟာ အသညးေ္ရာဂါနဲ႔ ေဆးလာကုေနတယ္တဲ့။ ေလာေလာဆယ္ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔ အသက္ရွဴ ေနရၿပီး အသညး္တျခမး္ကို ျဖတ္ထုတ္ရမယ္လို႔ ေျပာသံၾကားတယ္။ အဆုတေ္ရာဂါလညး္ ရွိတယ္”ဟု ဘနေ္ကာက္ရွိ ေရႊ႕ ေျပာငး္ကရင္အလုပ္သမားတဦးက ဆိုသည္။ ဆရာေတာ္ဦးသုဇနသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ရက္ကတညး္က ဘနေ္ကာက္သို႔ေရာက္ရွိလာကာ ေဆးကုသခဲ့ျခငး္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုငး္ကလညး္ ဖားအံေဆးရံု၌ ယခုလိုပင္ ေအာက္စီဂ်င္ပိုက္သြငး္ကာ ေလးရက္ၾကာ တကေ္ရာက္ကုသခဲ့ရေသးသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးသုဇနသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြငး္ အင္အားအမ်ားဆံုး အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ တိုးတကေ္သာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္(ဒီေကဘီေအ)၏ နာယကဆရာေတာ္တဦးလညး္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရကေ္န႔က ဆရာေတာ္သည္ ဒီေကဘီေအ (၉၀၇) ကလို႔ထူးေဘာ ဗ်ဴဟာမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴး ႀကီးေစာမုတ္သုန္ႏွင့္အတူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစညး္အရံုး(ေကအဲန္ယူ)မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး ဦးေဆာင္ သည့္ ေကအဲန္ယူေခါငးေ္ဆာင္ ေလးဦးႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွကေ္တြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။


၁၅ႏွစေ္ျမာက္ ဒီေကဘီေအေန႔ က်ငး္ပသည့္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးသုဇန

ထိုအခ်ိန္မတိုင္ခင္က ဆရာေတာ္သည္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ တိုက္ခိုကေ္နၾကသည့္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႔မ်ား အား အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသနးေ္ရႊထံသို႔လညး္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရကေ္န႔စြဲျဖင့္ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႔ကို အပ္ႏွံသည့္အေၾကာငး္ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႔သည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္က ကရင္အမ်ဳိးသားအစညး္အရံုး(ေကအဲန္ယူ)မွ ခြဲထြက္ကာ စစ္အစိုုးရႏွင့္ ျပန္လည္ပူး ေပါငး္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

http://www.kicnews.org/?p=1989

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s