ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘနေ္ကာကေ္ဆးရံုတြင္ ကုသမႈခံေန by KIC

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ရက္။ ေကအုိင္စီ
သကေ္တာ္ ၆၄ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဦးသုဇနသည္ က်နး္မာေရးဆိုးရြားကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘနေ္ကာက္ ၿမိဳ႕ရွိ ဘန္ရြန္ရပေ္ဆးရံု၌ က်နး္မာေရးကုသမႈ လာေရာက္ခံယူေနေၾကာငး္ ဘနေ္ကာက္ရွိ ကရင္လူမႈအသိုငး္အ၀ိုငး္မ်ားက ေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕ေျပာတာက ဆရာေတာ္ဟာ အသညးေ္ရာဂါနဲ႔ ေဆးလာကုေနတယ္တဲ့။ ေလာေလာဆယ္ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔ အသက္ရွဴ ေနရၿပီး အသညး္တျခမး္ကို ျဖတ္ထုတ္ရမယ္လို႔ ေျပာသံၾကားတယ္။ အဆုတေ္ရာဂါလညး္ ရွိတယ္”ဟု ဘနေ္ကာက္ရွိ ေရႊ႕ ေျပာငး္ကရင္အလုပ္သမားတဦးက ဆိုသည္။ Continue reading “ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘနေ္ကာကေ္ဆးရံုတြင္ ကုသမႈခံေန by KIC”

Thai Energy Minister:Hatgyi Dam will proceed

Energy Minister Wannarat Charnnukul on Monday insisted that Prime Minister Abhisit Vejjajiva has not yet ordered a delay into the planned Hatgyi hydropower plant in Burma.He noted that the prime minister does not either learn about the proposals of the government’s human rights committee, which suggested additional assessment on the environmental impact given that the Dam on Salween River could lead to possible problems.

Energy Permanent Secretary Pornchai Rujiprapa said the project, undertaken by the Electricity of Thailand and Chinese counterparts, is still heading on. However, the environmental impact assessment could be extended to cover the human rights issue.

A committee will be set up, having the Energy Ministry as the coordinator. Meanwhile, Egat’s representative will act as the committee’s secretary. Joining the committee are representatives from the Energy Policy and Planning Office and other government units