ကေလးငယ္အား စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာငး္ခံရမႈကို မိခင္ျဖစ္သူက လမး္ျပၾကယ္အဖြဲ႔သုိ႔ အကူညီေတာငး္ထား

FRIDAY, 22 JANUARY 2010 14:17 ႐ုိးမ ၃
ေက်ာငး္တကေ္နသည့္ ကေလးငယ္တဦးအား တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္လိုက္သည့္အတြက္ မိခင္ျဖစ္သူက လမး္ျပၾကယ္အဖြဲ႔သို႔ တိုင္တနး္အေၾကာငး္ၾကားထားၿပီး သားျဖစ္သူအား အျမန္ဆံုး ျပန္လိုခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္။

ယခုလ (၁၄) ရကေ္န႔က ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဇိုငး္ဂႏိုငေ္တာင္၊ ပုလဲလမးေ္န ေမာငေ္ဝဦးခ်ဳိအား အထက (၃) တြင္ ေက်ာငး္တကေ္နစဥ္ တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာငး္လိုက္ျခငး္ျဖစေ္ၾကာငး္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္က ေျပာသည္။
“အဲဒီေန႔ မနက္ (၉) နာရီခြဲေလာက္က ပနး္လိႈင္
ေလ့က်ငေ့္ရးေက်ာငး္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္မည့္ တပ္သားသစ္မ်ား

“အဲဒီေန႔ မနက္ (၉) နာရီခြဲေလာက္က ပနး္လိႈင္ စစ္သားစုေဆာငးေ္ရးကို ခမရ (၂၁၂) တပ္က တပ္သားတေယာက္နဲ႔ လာတယ္၊ အရပ္တိုငး္ၿပီး ေက်ာငး္သားကဒ္ကိုၾကညေ့္တာ့ (၈) တနး္တုနး္က ကဒ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္က ၉၄ ခုႏွစ္နဲ႔ဆိုေတာ့ ငယ္တယ္ဆိုၿပီး ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္၊ အဲဒါကို တပ္သားက သူတို႔ (၂၁၂) တပ္ထဲမွာပဲ ေမြးထားေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ျပနေ္ခၚသြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။ မိခင္ျဖစ္သူက ဆက္လက္၍ ခမရ (၂၁၂) သို႔ သြားေရာက္စံုစမး္ရာ တပ္ၾကပ္ႀကီး သနးေ္အာင္က ေမာငေ္ဝဦးခ်ဳိ မရွိေၾကာငး္ႏွင့္ တျခားစုေဆာငး္ထားသည့္ တပ္သားသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပေၾကာငး္ မိခင္ျဖစ္သူက ဆကေ္ျပာသည္။

ယငး္ကဲ့သို႔ ကေလးကိုမေတ႔ြရွိသည့္အတြက္ မိခင္ျဖစ္သူက ပဲခူး တပ္မ (၇၇) မွ ဂ်ီဝမး္ထံသို႔ ကေလး၏ ေက်ာငးေ္ထာက္ခံခ်က္၊ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပခဲ့ရာ ေတြ႔ေအာင္ရွာေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲေ့ၾကာငး္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္က ဆကေ္ျပာသည္။

“ေနာက္တေန႔ညက်ေတာ့ က်မတို႔ လင္မယားႏွစေ္ယာက္ကို ခမရ (၂၁၂) က ဗိုလ္ႀကီး ေဌးေအာင္က ေခၚေတြ႔ပါတယ္၊ သူတို႔က တာဝန္ယူၿပီး ရွာေပးပါမယ္၊ ခဏေစာင့္ပါလို႔ ေျပာပါတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ (၂၀) ရကေ္န႔ညက်ေတာ့ က်မ သြားေမးပါတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ သူတို႔က မနက္ျဖန္က်ရင္ ဒညငး္ကုနး္ကို တပ္သားသစ္သြားအပို႔မွာ အမတို႔ အဲဒီကို လိုက္သြားပါ၊ အဲဒီမွာ ရွိမရွိၾကည့္ပါ၊ က်ေနာ္ ဖုနး္ႀကိဳဆက္ထားပါတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဒညငး္ကုနး္ စစ္သားစုေဆာငးေ္ရးတပ္သို႔ လိုက္သြားရာတြင္ ဗိုလ္ႀကီး ဦးကိုကိုႀကီးက တပ္သားသစ္ အိပေ္ဆာင္မ်ားအထိ လိုက္လံျပသၿပီး ေမာငေ္ဝဦးခ်ဳိမရွိေၾကာငး္ ေျပာသည္ဟု မိခင္ျဖစ္သူက ဆကေ္ျပာသည္။

“က်မ ဗုိလ္ႀကီး ဦးကိုကိုႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ အျဖစ္အပ်ကေ္တြကို အားလံုးကို တင္ျပပါတယ္၊ အဲေတာ့ သူက စံုစမးေ္ပးပါမယေ္ျပာတယ္၊ အဲဒီမွာ သူက က်ေနာ္တို႔ တပ္သားေခၚသြားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ တပ္ထဲမွာပဲ ေရာကေ္နမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ စာရငး္မသြငးေ္သးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ မသိေသးတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ မွတ္ခ်ကေ္ပးေျပာပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယငး္ကဲ့သို႔ စစ္သားစုေဆာငးေ္ရးတပ္မ်ားကို တာဝန္ယူ ေျဖရွငးေ္ပးျခငး္မရွိသည့္အတြက္ မိခင္ျဖစ္သူအေနျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ လမး္ျပၾကယ္အဖြဲ႔အား အကူညီေတာငး္ကာ ကေလးကို ျပန္ရွာေဖြရန္ လုပေ္ဆာငေ္နျခငး္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

“အခုလို သားသမီးခ်ငး္ မစာနာဘဲ အခုလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ဦးေအးျမင့္ကိုလာၿပီး အကူညီေတာငး္ရတာပါ၊ က်မသားေလးဟာ စာလဲေတာ္ပါတယ္၊ ဒီလို က်မသားေလးကို အညႊန္႔ခ်ဳိးတာ က်မ လံုးဝကို မခံစားႏိုင္ပါဘူး၊ က်မသားေလးကို က်မလက္ထဲ ျပန္ထညေ့္ပးပါလို႔ အားလံုးကို အကူအညီေတာငး္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳျခငး္ မရွိေၾကာငး္ အႀကိမ္ႀကိမေ္ျပာဆုိေနေသာ္လညး္ ယခုကဲ့သို႔ အသက္မျပညေ့္သးသည့္ ကေလးငယ္မ်ား စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာငး္ခံေနရေၾကာငး္ လမး္ျပၾကယ္ ဦးေအးျမင့္က ေထာက္ျပေျပာခဲ့သည္။

“ေက်ာငး္တကေ္နတဲ့ ကေလး၊ ပနး္လိႈင္ စစ္သားစုေဆာငးေ္ရးစခနး္ကို ေရာက္တာ အရာရွိေတြက သိရဲသားနဲ႔ အေမ အလိမ္ခံလိုက္ရတယ္၊ ကေလးကို ဟုိတပ္ပါသြားတယ္၊ ဒီတပ္ပါသြားတယ္ ဆိုၿပီးေျပာတယ္၊ နအဖ အစိုးရ က အထက္ကေတာ့ ကေလးစစ္သားမရွိဘူးဆိုၿပီး ျငငး္တယ္၊ အခု အိုင္အယ္လို အဖြဲ႔ဒါ႐ိုက္တာ လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကေလးက ေပ်ာက္တယ္၊ အခုဟာက ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚက တကယ္နာမည္ႀကီးေက်ာငး္က ေက်ာငး္တကေ္နတဲ့ကေလး ကို စစ္သားတေယာက္က အသက္မျပညေ့္သးဘဲ ဆြဲသြားတာဟာ မိခင္အေနနဲ႔ ဘယေ္လာက္ခံစားရမလဲ ဆိုတာ အားလံုးသိေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေမာငေ္ဝဦးခ်ဳိ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ (ILO) ႐ံုးသို႔ တင္ျပၿပီး စေနေန႔တြင္ (ILO)အဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ လမး္ျပၾကယ္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ယငး္ကိစၥက ဆက္လကေ္ဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစေ္ၾကာငး္ ဦးေအးျမင့္က ဆကေ္ျပာသည္။

သူက “၂၀၀၉ တႏွစ္လံုးမွာ က်ေနာ္တို႔ဆီေရာက္လာတဲ့ ကေလးစစ္သား ၁၂၁ ေယာက္ ရွိတယ္၊ အခု ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေမာငေ္ဝဦးခ်ဳိကေတာ့ နံပတ္ (၁) ျဖစ္တာေပါ့၊ အခုခ်ိန္အထိကို သူတို႔က ကေလးစစ္သား မရွိပါဘူးလို႔ ျငငး္တာကို က်ေနာ္တို႔က လကေ္တြ႕ျပႏိုင္ၿပီ၊ ဒီ ၂၀၁၀ မွာ၊ ဒီအေၾကာငး္ကို ပူပူေႏြးေႏြး တင္ျပမယ္၊ ကေလးရဲ႕ ဓါတ္ပံု အေထာက္အထားေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပမယ္” ဟု ေျပာသည္။
YOMA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s