Kao wao News 26.september LPN ( Labour Rights Promotion Network)

sep-26b_09
sep-26_09
ကန္ခ်နပူရီ(စက္တင္ဘာ-၂၆) ။ ။ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာစစ္အစုိးရမွထုတ္ျပန္ခဲေ့သာ စညး္ကမး္ခ်က္ အျပည့္အစုံကုိ မိမိသတငး္ဌာနမွ လက္ခံရ႐ွိခဲ့သည္။

ထုိငး္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ အေျခခံအလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားရ႐ွိရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးျခငး္၊ လူေမွာင္ခုိျခငး္ႏွင့္ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတေ္က်ာ္ျခငး္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု အဆုိပါေၾကျငာစာ႐ြက္ တြငေ္ဖၚျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေကၽြးေက်ာ္ခ်က္မွာ ဖမး္ဆီးျခငး္မ႐ွိ၊ တားဆီးစစေ္ဆးျခငး္မ႐ွိ၊ အခြနေ္ကာက္ျခငး္မ႐ွိဟု ေရးသား ထားပါသည္။ ယငး္ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆက္သြယေ္မးျမနး္စုံစမး္ႏုိင္ရန္ ဖုနး္နံပါတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစညး္ အမည္မ်ားကုိပါ ေဖၚျပထားသည္။

ထုိငး္ႏုိင္ငံဖုနး္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယေ္မးျမနး္ႏုိင္မည့္ အဖြဲ႔အစညး္မ်ားမွာ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရး(အထူး) အဖြဲ႔ ၀၈၇ ၅၂၅၉၇၈၃၊ ၀၈၁၂၈၇၃၀၁၆၊ ၀၈၁ ၀၉၀၁၅၄၅၊ UNIAP ထုိငး္႐ုံး ၀၈၀ ၄၅၆၅၅၆၀၊ LPN ( Labour Rights
Promotion Network) ၀၃၄ ၄၃၄၇၂၆ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြငး္ဖုနး္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္စုံစမး္ႏုိင္မညေ့္နရာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျဖတေ္က်ာ္မႈခငး္ဌာန ၀၆၇ ၄၁၂၁၃၉၊ ျမဝတီလူကုန္ကူးမႈ ၀၅၈ ၅၀၂၆၈၊ တာခ်ီလိတ္လူကုန္ကူးမႈ ၀၈၄ ၅၁၅၀၆၊ ေကာေ့သာငး္လူကုန္ကူးမႈ ၀၅၉ ၅၁၉ ၈၁၊ UNIAP ျမန္မာ႐ုံး ၀၁ ၂၅၄၈၅၂၊ ၀၁ ၂၅၄၈၅၃၊ World Vision သံျဖဴဇရပ္ ၀၅၇ ၇၉၂၉၀၊ World Vision ဘားအံ ၀၅၈ ၂၁၇၃၁၊ World Vision တာခ်ီလိတ္ ၀၈၄ ၅၁၆၅၇၊ World Vision က်ဳိငး္တုံ ၀၈၄ ၂၂၁၆၀၊ World Vision ေကာေ့သာငး္ ၀၅၉ ၅၁၃၅၆၊ FXB ရန္ကုန္ ၀၁ ၅၀၂၁၇၈၊ FXB ေမာ္လၿမဳိင္ ၀၅၇ ၂၆၈၉၆ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဆုိပါယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကုိ ၁၅-၇-၀၉ ရကေ္န႔မွစတင္ထုတေ္ပးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးလ်ွင္ ျမန္မာက်ပ္ ေငြ သုံးေထာင္ (၃၀၀၀ိ) ကုန္က်ကာ သက္တမး္ ၃ ႏွစ္႐ွိၿပီး ေနာင္တြင္ ၂ ႏွစ္သက္တမး္တုိး ႏုိင္သည္ဟု ေဖၚျပ ထားသည္။

လုိအပေ္သာစာ႐ြက္စာတမး္မ်ားမွာ ထုိငး္အလုပ္သမားကတ္(သုိ႔မဟုတ္) ေလ်ာက္ထားဆဲျဖစေ္ၾကာငး္ အေထာက္ အထားမူရငး္ႏွင့္ မိတၲဴ ၄ စုံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစေ္ၾကာငး္ သကေ္သခံအေထာက္အထားအျဖစ္ ႏုိင္ငံသားစိစစေ္ရး ကတ္ (သုိ႔မဟုတ္) သနးေ္ခါင္စာရငး္မူရငး္ႏွင့္ မိတၲဴ ၄ စုံတုိ႔ပါ႐ွိရမည္ဟုျဖစ္သည္။

ထုိယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ရ႐ွိၿပီးလၽွင္ ထုိငး္ႏုိင္ငံမွ ၂ ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ဗီဇာကုိထုတေ္ပးမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတေ္ပးေရး႐ုံးမ်ားမွာ ေကာေ့သာငး္ၿမဳိ႕(ဖုနး္- ၀၅၉ ၅၁၉၅၈)၊ ျမဝတီၿမဳိ႕ (ဖုနး္-၀၅၈ ၅၀၀၃၈)၊ တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕(ဖုနး္- ၀၈၄ ၅၁၉၃၂)တုိ႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စညး္ကမး္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရေၾကျငာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မသမာေသာ ျမန္မာအာဏာပုိင္အခ်ဳိ႕ နညး္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေငြညွစ္ျခငး္၊ လာဘ္စားျခငး္မ်ား ျဖစေ္ပၚေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ယငး္ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ရ႐ွိႏုိငေ္ရးမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆုိငေ္နၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔မသမာမႈမ်ားကုိ သိ႐ွိ၊ ေတ႔ြႀကံဳခဲ့ပါက NGO အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သတငး္ဌာနမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ သတငးေ္ပးၾကရန္ လုိအပေ္ၾကာငး္ ထုိငး္ႏုိင္ငံ႐ွိ မြန္အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႐ြကေ္နသူမ်ားက ႏႈိးေဆာ္ထားပါသည္။

ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာစစ္အစုိးရတုိ႔ျဖန္႔ေဝထားေသာေၾကျငာစာ႐ြက္

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s