မႏၱေလးတုိငး္၊ by Yoma News

THURSDAY, 17 SEPTEMBER 2009 10:56 ၿဖဳိးႀကီး
မႏၱေလးတုိငး္၊ ေညာင္ဦးၿမဳိ႕နယ္အတြငး္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္(မယက)က ပငေ့္ဆာငေ္ခၚယူၿပီး ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရန္ သတိေပးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပေ္နလ်က္ရွိသည္။

ယခုလ ဒုတိယအပတ္အတြငး္မွစတင္က ေက်းရြာအုပ္စုအသီးသီးရွိ နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚစာသင္တိုက္မ်ားမွ နာယကဆရာေတာ္မ်ားပါ ေခၚယူသတိေပး ေျပာဆုိခဲ့ျခငး္ျဖစေ္ၾကာငး္ အမည္မေဖာ္လိုသူ သံဃာတပါးက မိန္႔သည္။

“မယက႐ံုးကို (၆) နာရီခြဲ အေရာကေ္ခၚၿပီး ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဖို႔ ေျပာတာေပါ့။ ဦးပဥၨငး္ပ်ဳိေတြေတာ့ မပါဘူး။ ဆရာေတာေ္တြ ေက်ာငး္ထိုငေ္တြခ်ညး္ပဲ ေခၚတာ။ (၈) နာရီခြဲေလာက္မွ ၿပီးသြားတယ္” ဟု အဆိုပါသံဃာက ဆက္လက္မိန္႔သည္။

ေညာင္ဦးၿမဳိ႕ေပၚရွိ မဟာ၀ီသုတာရာမတိုက္၊ ျမစ္ၾကည့္တိုက္၊ ေဇယ်၀တီစာသင္တိုက္၊ အလို၀ေ္တာ္ျပည့္ စာသင္တိုက္၊ ရွစ္မ်က္ႏွာေက်ာငး္တိုက္၊ ေရႊေစတီေက်ာငး္တိုက္တို႔မွ တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္မ်ားလညး္ ပါဝငေ္ၾကာငး္ ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားသည္။ continue
Yoma3News

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s