ခ်ႀကျပန္ျပီေဟ့….. 29.08 by thawthikho

ခ်ႀကျပန္ျပီေဟ့……..ခ်ႀကျပန္ျပီဟ……စာဖတ္သူ ကရင္အမ်ိဴးသားတုိ ေ့ရ ဒီသတငး္ကုိ မဖတ္ခ်င္လညး္ဖတ္လုိက္ႀကပါ…….. မည္သူမျပဳမိမိမွဳတဲ့….စုိက္သီးအတုိငး္ရိတ္ႀကရလိမ့္မည္..ဆုိတဲ့ အရွိတရားကုိ လက္ခံႏုိင္မယ္ဆုိရင္…အခုစုိက္ခဲ့ ျပီးသြားႀကျပီမို ့ျပန္လည္ရိတ္သိမး္ ေနႀကရတဲ့သူေတြအတြက္ ေျဖသိမ့္ႏုိင္ႀကမွာပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒုိင္စားပဲမို ့ ဒုိင္ဘယ္သူလဲ့လုိ ့မေမးပါနဲ ့……ရင္နာလြနး္လုိ ့ပါ…

KNU တပ္မဟာ (၇) မွ DKBA ကို လယ္ပယ္ဟယ္ဂြင္တြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၈ ရကေ္န႔ နံနက္ ၉ နာရီမွာ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ continue

KNU-DKBA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s