knu-dkba news by Karen United

ညေနစာ စားေနသာ KNLA စစ္သားမ်ား
IMG_9058

KNU ထဲသို႔ျပန္လာေနေသာ DKBA စစ္သားေတြကို လက္ခံသင္႔ မသင့္ ဆိုတဲေ့ဆြးေႏြးခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြ်နေ္တာ့္ကိုပါ
၀ငေ္ဆြးေႏြးျပဳပါခင္ဗ်ား။၁၉၄၉ တတိယအႀကိမ္ ဂ်နီဗာအစညး္အေ၀းႀကီးမွျပဌာနး္ခ်က္တခုကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
Third Geneva Convention 1949
Articles 13 to 16 states that prisoners of war must be treated humanely without any adverse discrimination and that their medical needs must be met.
၁၉၄၉ ဂ်နီဗာျပဌာနး္ခ်က္ အခနး္ ၁၃ မွ ၁၆ ထိတြင္ စစ္သံု႔ပနး္ ႏွင့္ပတ္ၿပီးေဖၚျပထားပါ တယ္။
“ စစ္သံု႔ပနး္မ်ားကို လူဆန္စြာထားရွိ ၿပီး အဆင့္အတနး္ခြဲျခားမူမရွိဘဲ လိုအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးကုသမူကို္လံုေလာက္စြာေပးရမည္။”

လက္ႏွက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တိုငး္သည္ သူတို႔လိုက္နာရမည္႔ စစ္ဥပေဒ၊ က်င့္၀တ္ခ်က္ (Military code of conduct) အစရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွာျပဌာနး္ထားပါတယ္။ KNU အေနျဖင့္တခ်ိန္က ခေလးစစ္သားရွိခဲ့တာ ကလြဲၿပီး အဆိုပါ ျပဌာနး္ထားေသာ ႏိုင္ငံ တကာဥပေဒကို လိုက္နာခဲ႔လို႔ အၾကမး္ဖကေ္သာငး္က်နး္္သူစာရငး္မွာ ထည္႔သြငး္ျခငး္ မခံရတာျဖစ္တယ္။
စစ္ပြဲအတြငး္ဖမး္မိတဲ့ စစ္သံု႔ပနးေ္တြကိုေတာင္ ေကြ်းေမြးျခငး္၊ ေဆး၀ါးကုသေပးျခငး္ လုပေ္ပးေနရမွေတာ့ စိတ္သေဘာထားေျပာငး္ျပီး ျပန္လာပူးေပါငး္တဲ့ ညီအကို DKBA ေတြကိုဘယ္လိုညငး္ပယ္ လို႔ရမလဲ။ ဒီလိုျပန္လာတဲ့ ရဲေဘာေ္တြထဲမွာယံုလို႔ရတဲ႔သူရွိသလို ယံုလို႔မရတဲ႔ သူလဲရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ႏွက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တိုငး္သိေနတဲ႔အခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမည္ဆိုတာကို နားလည္ၾကပါတယ္။ကရင္လက္နက္ကိုင္သမိုငး္ကို ျပန္ၾကည္႔ရင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ၁၉၁၄ မွာစခဲ့တဲ့ ပထမကမၻာစစ္ကတညး္ကစၿပီး အေတြ႔အၾကံဳ ရွိခဲ့လို႔ ေတာ္လွနေ္ရးကိုႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္္ထိနး္ ထားႏိုင္ျခငး္ ျဖစ္တယ္။ နအဖ ရဲ႔ စစ္တကၠသိုလ္ မွာလညး္လက္ရွိေတာ္လွနေ္ရး အင္အားစု မ်ားတြင္ KNU ဟာ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိတဲ့အင္အားအႀကီးဆံုးအဖြဲ႔လို႔သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ဧရာ၀တီတိုငး္ထိ စစေ္ရးကစားႏိုင္တဲ႔တစ္ခုတညးေ္သာအဖြဲ႕လညး္ ျဖစ္ပါ တယ္။ DKBA ေတြ KNU ဆီျပန္လာျခငး္ဟာ ကရငေ္တာ္လွနေ္ရးအတြက္ အက်ိဳးရိွသလို ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ ေ
အာင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္မည္႔ နညး္လမးေ္တြ ျပင္ဆင္ထားမည္ဆိုတာယံုႀကည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လညး္ ဤ ကိစၥအတြက္ ပူပငေ္နေသာ ညီအစ္ကိုမ်ားကိုလညး္ကြ်နေ္တာ္နားလည္ပါတယ္။ ဒီလို ပူပင္ျခငး္ဟာလညး္ ကရငေ့္တာ္လွနေ္ရးကို ခ်စ္ခငေ္လးစားလို႔ျဖစေ္ပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကရငေ့္တာ္လွနေ္ရးကို ျမတ္ႏုိးသူတိုငး္
ဟာ တိုက္ပြဲ၀ငေ္နတဲ့ ကြ်နေ္တာ္တို႔ ရဲ့ ေခါငးေ္ဆာင္ ႏွင့္ရဲေဘာေ္တြကိုခ်စ္ခငေ္လးစားျခငး္
လို႔ယံုၾကည္မိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ပါ၀ငေ္ဆြးေႏြးၾကတဲ႔ညီအစ္ကိုမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူး
တငေ္လးစားပါတယ္။
တဖက္ကၾကည္႔ရင္လညး္ ပဋိပခမ်ားကိုအဆံုးသပ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီပဋိပခေတြကို
ဘယ္လိုအဆံုးသပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ဦးစားေပးစဥး္စားဖို႔လိုပါတယ္။
“Revenge will never end the conflict” ကလဲ့စားေခ်ျခငး္ဟာ ပဋိပခမ်ားကို ဘယေ္တာ႔
မွအဆံုးမသပ္ႏိုင္ပါဘူး။ လိုအပ္ခ်ကေ္တြထဲမွတစ္ခုက ခြင့္လႊတ္ျခငး္ျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္
ကျပန္ၾကည္႔ရင္လညး္ ခြင့္လႊတ္ျခငး္ကို အခြငေ့္ကာငး္ယူၿပီး ကို႔ကိုယ္အႏိုင္မပိုငး္ႏိုငေ္အာင္
ကာကြယ္တတ္ရပါမယ္။ ဒီအတြက္ ႏွစေ္ပါငး္မ်ားစြာ အေတြ႔အၾကံဳရိွခဲ့တဲ့ KNU ေခါငး္
ေဆာငေ္တြကို အထငေ္သးလို႔မရပါဘူး။

DKBA ေတြမကပါဘူး နအဖ စစ္တပ္မွထြကေ္ျပးလာတဲ့ စစ္သားေတြေတာင္ KNU ဖက္က
လက္ခံၿပီး ေကာငး္မြန္စြာေကြ်းေမြးေစာငေ့္ရွာကေ္နတာကြ်နေ္တာ္ကိုယ္တိုငေ္တြ႔ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအတြက္လညး္ထပ္မံပူပင္စရာမလိုပါဘူး။သူတို႔ကို လံုျခဳံတဲ႔ေနရာမွာ သီးျခားထားၿပီး သငေ့္တာ္တဲ႔အစီအစဥ္ နဲ႔ လံုျခံဳတဲေ့နရာကိုထပ္ပို႔ၿပီး သူတို႔ဘ၀ကို သူတို႔ဘာသာ ေက်ာငး္
ေစပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္လညး္ တတိယႏိုင္ငံကို ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ျခငး္ျဖင့္
KNU ရဲ႕သိကၡာကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး နအဖ ကို အထိနာေစပါတယ္။ KNU ေဒသတြင္
နအဖစစ္တပ္ရဲ႕ ထိခိုက္၊က်ဆံုး ႏွင္႔ ထြကေ္ျပးတဲ့စာရငး္ဟာ တစ္လကို တပ္ရငး္ (၂) ရငး္
နီးပါးရွိပါတယ္။

အခု နအဖဟာ သူ႔ဇာတ္သူမႏိုငေ္တာ႔တဲေျခအေနေရာကေ္နပါတယ္။တနညး္အားျဖင့္
“ နအဖ အခက္တိုငး္ရငး္မ်ားအခ်က္ကို ” မိတေ္ဆြမ်ား ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ကစားသင့္ပါ
တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ညီအကိုမ်ားအေနျဖင္႔ ကို႔နညး္ကိုဟန္ နဲ႔ DKBA ေတြကိုဆက္သြယ္
စညး္ရံုးၿပီး မိခင္ KNU ဆီကို ျပန္လာႏုိငေ္အာင္ ဆက္သြယ္စညး္ရံုးသင့္ပါတယ္။ တဖက္
မွာလညး္ ကြ်နေ္တာ္တို႔အတြက္ တိုက္ပြဲ၀ငေ္နတဲ႔ KNLA ရဲေဘာေ္တြကို ကူညီအားေပး
သင့္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဆငး္ရဲခ်ိဳ႕တဲ႔စြာ လစာမရိွဘဲနဲ႔ ကြ်နေ္တာ္တို႔အတြက္တိုက္ပြဲ၀င္
ေနတာျဖစ္တယ္။ အလွ်ငး္သင့္လို႔ အမ်ိဳးသားေတာ္လွနေ္ရးကို ဘယ္လိုကူညီႏိုင္တာ ေျပာ
ခ်င္ပါတယ္။

ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားေနျဖင္႔ ဒီေတာ္လွနေ္ရးကို ကိုယ္တိုင္မပါ၀ငေ္ပမဲ႔လညး္
“ ပညာအား၊ ဓနအား ” ျဖင္႔ပါ၀င္ ကူညီမယ္ဆိုရင္ ေတာ္လွနေ္ရးဟာ ဒီထက္မ်ားစြာ အင္
အားႀကီးလာမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္ပေရာက္ကရင္မ်ားအေနျဖင့္ တလတာေနထိုင္မူ႔ကိုျပန္
ၾကည္႔ရင္ ကိုကာကိုလာ၊ အခ်ိဳရည္၊ ေကာ္ဖီလကၻက္ရည္ ေသာက္သံုးတာ ပ်မး္မွ်တလကို
၁၀ ခြက္/ဗူးကေန ၂၀ ခြက္/ဗူး ထိရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို မသံုးဘဲ KNLA ရဲေဘာေ္တြဆီ
လူရင္ဘယေ္လာက္ထိေရာက္မလဲ။ ကိုကာကိုလာအခ်ိဳရည္ ဗူး ၂၀ ရဲ႕တန္ဖိုးဟာ KNU
ရဲေဘာ္တစ္ဦး၏ တလစာရိကၡာနဲ႔ညီမွ်ပါတယ္။ ရဲေဘာ္တစ္ဦး၏ ေျခခံတစ္လစာရိကၡာ ကို
တင္ျပပါရေစ။

ပစၥညး္ အေရအတြက္ တန္ဖိုး (ထိုငး္ဘတေ္ငြ)
ဆန္ ၁ေယာက္ ၁ ဗံုး ၂၅၀ ဘတ္
ဆား ၃ ေယာက္လွ်င္ ၁ ကီလို ၆ ဘတ္
အခ်ိဳမွုန္႔ ၄ ေယာက္လွ်င္ ၁ ကီလို ၃၉ ဘတ္
ငရုပ္သီး ၃ ေယာက္လွ်င္ ၁ ကီလို ၆၀ ဘတ္
ေနရာေဒသလိုက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေဒသမွာ အခ်ိဳမွုန္႔အစား ငပိရရွိပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ရဲ႔တစ္လစာအေသးသံုးစားရိတ္ဟာ ရဲေဘာ္တစ္ဦး၏ေျခခံတစ္လစာရိကၡာထက္ပိုႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်နေ္တာ္ခန္႔မွနးေ္ျပာရရင္ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အေရအတြက္ဟာ ငါးေသာငး္ခန္႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီထဲက ၃ပံု ၁ပံုေသာကရင္လူမ်ိဳး၏ ၀ငေ္ငြ ၁% မွ ၅% ထိရဲေဘာေ္တြဆီလွုမယ္ဆိုရင္ ေတာ္လွနေ္ရး ဟာဘယေ္လာက္ခရီးေပါက္မလဲဆိုတာ တြက္ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။
မိတေ္ဆြမ်ား- ကိုကာကိုလာအခ်ိဳရညေ္တြ ဘီယာေတြေသာက္တိုငး္ ကြ်နေ္တာ္တို႔အတြက္ တိုက္ပြဲ၀ငေ္နတဲ႔ ရဲေဘာေ္တြကိုသတိရႏိုင္ပါေစ………
ဖူးဒို

http://www.karenunited.co.cc/2009/07/knu-dkba.html

POSTED BY PU DOH AT 8:07 PM

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s