ျမ၀တီျမိဳ႔ျပင္တြင္ Karen News by OKRSO

DSC06866DSC06888
Saturday,
JUN
27,

ဓါတ္ပံုသတငး္
ျမ၀တီျမိဳ႔ျပင္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ေမတၱာလငး္ၿမိဳင္ ဗိုလ္ရွိန္DKBAအ ဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ၿဖိဳး၀ငး္ႏွင့္ မေရႊရည္၀ငး္တို႔သည္ M 16 ေမာငး္ျပန္ ေသနတ္တလက္ႏွင့္အတူ ေသာင္ရငး္ျမစ္ကိုျဖတ္၍ ထိုငး္ႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ျပင္အနီး မဲ့ကုရြာ ကၽြနးေ္တာထဲသို႔ တိမးေ္ရွာင္လာသျဖင့္ ၂၇-၆-၀၉ ရကေ္န႔က ၎တို႔ကို ထိုငး္စစ္တပ္မွ လိုက္ လံရွာေဖြရာမွ ပစ္ခတ္ဖမး္ဆီးၿပီး ေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ မွတ္တမး္ဓါတ္ပံုမ်ား။
ဓါတ္ပံုေပးပို႔သူ-OKRSOအဖြဲ႔
http://ehkhaungthaunt.blogspot.com/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s