ထိုငး္-ျမန္မာနယ္စပ္ Pho Phra by JACBA

ေပးပို႔ – (JACBA)၊ ဓာတ္ပံု – ကိုလတ္

ထိုငး္-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕နယ္ (Phop Phra Distric) တြင္ ထိုငး္ႏွင့္ မံုလူ မ်ဳိးအလုပ္ရွင္တို႔ထံမွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုငေ္နၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား (၀ါ) စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သား (၇၀၀၀၀) ခန္႔ရွိသည္။ ယငး္တို႔သည္ တေန႔လုပ္အားခအေနျဖင့္ ထိုငး္ဘတေ္ငြ (၅၀) မွ (၁၀၀) အထိရရွိၾကၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီထက္ ပိုမိုစြာလုပ္ကိုငေ္ပးၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုငး္အလုပ္သမားဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ (၁၅) ႏွစ္ႏွငေ့္အာက္ အသက္အရြယ္ရွိေသာ ကေလးအလုပ္သမား အမ်ားဆံုးရွိရာ ေဒသလညး္ျဖစ္သည္။ လူႀကီးအ လုပ္သမားမ်ားႏွင့္
DSCF7245
http://picasaweb.google.com/lunswe70/PhopPhra#

http://drlunswe.blogspot.com/2009/06/phop-phra.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s