ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႕ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲ NLDajb Blog

စက္မွဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးျခင္း (၂၁)ႏွစ္ျပည့္။ (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္
ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႕ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲ

လြန္ခဲေ့ သာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အခ်ိန္က မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔ဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဆလတပါတီအာဏာ
ရွင္အစိုးရရဲ႕ ရက္စက္ continue http://nldlajb.blogspot.com/

nld_flag

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s